Registracija dejavnosti “sobodajalca”

Za oddajanje zasebnih sob gostom (SKD I55.203) ali t.i. dejavnost sobodajalca registrirate dejavnost I 55.203 (izjemoma I 55 209) se lahko registrirate kot:

 • fizična oseba vpisana v Poslovni register Slovenije, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč,
 • fizična oseba, samostojni podjetniki  (popoldanska-dopolnila ali redna dejavnost) lahko opravlja dejavnost celo leto, št. ležišč ni omejeno,
 •  pravna oseba (katerikoli oblika gospodarske družbe, npr. d.o.o., d.d., …),
 • društvo, ki imajo to dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu.

Vpis fizične osebe v Poslovni register Slovenije

 • Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS) vloži fizična oseba pri Agenciji za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES);
 • AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje sobodajalcu in finančnemu uradu;
 • Sobodajalec lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v PRS in ko izpolni vse pogoje (obveznosti iz poglavja 2);
 • Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se določi stalno prebivališče sobodajalca;
 • Če sobodajalec opravlja storitve izven naslova stalnega prebivališča, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v PRS kot poslovni del pri sobodajalcu;
 • Spremembe podatkov mora sobodajalec AJPES sporočiti v 15 dneh;
 • Finančni urad po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz PRS vpiše sobodajalca – fizično osebo v davčni register kot fizično osebo, ki opravljajo dejavnost;
 • Ob vpisu v PRS in posredno v davčni register ima sobodajalec – fizična oseba možnost, da se takoj ob vpisu oziroma najkasneje v osmih dneh odloči in davčnemu organu priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov predvidenih prihodkov za prvo davčno leto opravljanja dejavnosti. V primeru, da priglasitve ne opravi oziroma je ne opravi v roku, se šteje, da bo davčno osnovo ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov.