Kategorizacija po standardih Hotelstars

Ocenitev po novi kategorizaciji je obvezna od 1. 4. 2019.

Novo katregorizacijo opravite na spletni strani http://www.kategorizacija.si
.

Uporabniška imena in gesla predhodne kategorizacije ne veljajo.

Kategorije določene s strani ocenjevalcev veljajo do izteka

Ocenjevanje s strani ocenjevalcev tudi za 4 in 5 zvezdic ali 4 jabolk ni obvezno, sicer postopek ostaja enak.

KATEGORIZACIJA JE OBVEZNA ZA:

– hotele (1 – 5 * + oznaka Superior),
– motele (1 – 4*),
– penzione in gostišča (1 – 4*),
– kampe (1 – 5*),
– apartmaje, počitniška stanovanja in počitniške hiše (1 – 4*),
– sobe (1 – 4*),
– kmetije z nastanitvijo (1 – 4 jabolk),

Nastanitveni obrati in zmogljivosti, ki se ne kategorizirajo.

– marine (minimalni tehnični pogoji in storitve),
– prenočišča (minimalni tehnični pogoji in storitve),
– izven standardne oblike nastanitve (npr. glamping, hiške na drevesu …).


Pred začetkom postopka kategorizacije:

 • oseba oziroma izvajalec dejavnosti, ki bo v nastanitveni obrat, stanovanjsek prostore sobodajalca ali na turistično kmetijo z nastanitvami sprejemala goste se mora registrira za opravljanje ustrezne nastanitvene dejavnosti (sobodajalec za dejvnost I 55.203 – oddajanje zasebnih sob gostom);
 • stanovanje oziroma prostore za nastanitev gostov  in ponudbo storitev pripravi v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.


V skladu s pravilnikom je potrebno izpolniti:

 • minimalni obseg storitev – “recepcijske storitve”, čiščenje, pranje …, minimalnega obseg informacij – dežurna številka, cenik, turistične in druge informacije, prva pomoč … in
 • minimalne tehnične pogojev – normativov stanovanja, njegove nepremične in premične opreme – velikosti stanovanja, (prostorov v katerih so nastanjeni gostje), postelje, osnovne opreme.

Izpolnjevanje minimalnih zahtev je zadostni pogoj za pridobitev kategorije ene zvezdice ali jaboka v skladu s pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov.V skladu s pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov je za določeno kategorijo in vrsto nastanitvenega objekta izpolniti:

 • vse zahteve obveznih elementov opremljenosti in storitev,
 • minimalno zahtevano število točk obveznih elementov in
 • minimalno zahtevano število točk iz izbirnih in obveznih elementov skupaj.

Kategorizacija je nadgradnja minimalnih zahtev in določa minimalne vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo.

Kategorizacija ocenjuje notranjost nastanitve, skupne prostore objekta po katerih se gibljejo turisti (hodniki, stopnišča, dvigala in okolico objekta, dvorišče, dostopne poti), predpisuje podajanje informacij, storitve vezane na nastanitev.

Namen kategorizacije – zagotoviti potrošnikom nepristransko informacij o kakovosti storitve (nastanitve) 


Pogoji za začetek postopka kategorizacije:

 • Izvajalec dejavnosti je registriran za opravljanje dejavnosti (vpisan v register pri AJPES) in dodeljena mu je davčna številka
 • Izpolnjevanje pogojev po Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.

  Minimalna površina prostora za nastanitev

  Soba (brez kopalnice): 8 m2 (enojno ležišče) oz. 12 m2 (dvojno ležišče)
  Za sobodajalce, kmetije, planinske in druge domove ni predpisana !

  Apartma 8 m2 bivalne površine na osebo (bivalna površina – > površina brez kopalnice in čajne
  kuhinje ali kuhinje)

Kategorije

 • 1–5 zvezdic – hotel + superior
 • oznaka »superior«  je rezervirana samo za hotele, oznako superjor lahko prejmejo hoteli v vseh kategorijah 1 ali 5 zvezdic.
 • 1-4 zvezdice – motel, penzion, gostišče;
 • 1–5 zvezdic – kamp
 • 1-4 zvezdice – apartma – počitniško stanovanje, počitniška hiša in soba;
 • 1-4 jabolka – kmetija z nastanitvijo v sobah ali apartmajih;

Potek kategorizacije:


0. Kategorijo določi izvajalec dejavnosti – gostinec, sobodajalec ali kmet oz. oseba po njegovem pooblastilu.

1. Pregled nastanitvenih enot, objekta in okolice, spletne strani, mnenj gostov2. Registracija aplikacijo v eKategorizacija http://kategorizacija.si/Account/Login 

3. Prijava aplikacijo v eKategorizacija http://kategorizacija.si/Account/Login
3.1. Izpolnjevanje evidenčnega lista
3.2 Izpolnjevanje ocenjevalnega (kategorizacijskega) lista
3.3 Izpolnjevanje poročila
4. Tisk celotne dokumentacije in podpis poročila o kategorizaciji


Izdelovanje označevalnih tabel z zvezdicami:

Elektromehanika Roman Rugelj s.p.
Pokopališka pot 3, 4202 Naklo,
E-mail: roman.rugelj@siol.net, Tel: 041 681 056

Izdelovanje označevalnih tabel z jabolki za turistične kmetije z nastanitvijo:

Janez Pogorelec
Lončarska ulica 22, 1331 Dolenja vas
Telefon: 01/836 46 67
E-pošta: andreja.pogorelec1@gmail.com


Tablo lahko narocite pri navedenih ali drugem izdelovalcu, ki pa mora tble izdelati po tehnični dokumentaciji, ki je del priloge 3 Pravilnika o kategorizaciji nastanitvenih obratov.

Sobodajlci kategorizirani z 1 zvezdico označevalne table za označitev kategorije ne potrebujejo.

Elementi za kategorizacijo

Elementi ocenjevanja apartmaja, počitniške hiše in stanovanja:
– 
Kategorizacijski list za apartma, počitniško hišo in stanovanje

Elementi ocenjevanja zasebne (turistične) sobe:
– Kategorizacijski list za sobo

Elementi ocenjevanja penziona, gostišča in motela:
– Kategorizacijski list za penzion, gostišče, motel
Elementi ocenjevanja hotelov – standardi hotelstars:
– Kategorizacijski list za hotel po standardu hotelstars

Elementi ocenjevanja kmetije z nastanitvijo samo v sobah ali v sobah in apartmajih:
– 
Kategorizacijski list za kmetije z nastanitvijo – nastanitev samo v sobah

– 
Kategorizacijski list za kmetije z nastanitvijo – nastanitev v sobah in apartmajih