Dokumenti, soglasja in obvestila

  •  Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja (prostorov v katerih se opravlja gostinska dejavnost oddajanja zasebnih sob gostom (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero dokazuje lastninsko pravico, s sklepom o dedovanju, darilna pogodba);
  •  Uporabno dovoljenje (za stanovanjsko namembnost), predpisujeta zakon o graditvi objektov.

    Potrdilo o uporabnem dovoljenju – če stanovanje zgrajeno pred 31.12.1967 nima uporabnega dovoljenja in se njegova uporaba pred 31.12.1967 do danes ni spremenila, se v upravnem postopku lahko pridobi potrdilo, s katerim se šteje, da stanovanje v sladu z ZGO-1 (Ur.l.RS št. 110/2002) ima uporabno dovoljenje. Vlogo za ta upravni postopek lahko na upravno enoto vloži le v zemljiško knjigo vpisan lastnik stanovanja;
  •  Soglasje etažnih lastnikov v primeru večstanovanjske stavbe. Sobodajalecmora pridobit soglasja etažnih lastnikov, ki imajo več kot 75% solastniški delež večstanovanjske stavbe, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo s stanovanjsko enoto. (14. člen SZ1)
  •  Obvestilo upravniku večstanovanjske stavbe, da se stanovanje oddaja v turistične namene – obvestiti vedno, kadar se v stanovanju opravlja dejavnost (14. člen SZ1)